iban.se Villkor

Giltiga 1 maj 2018

1. Generellt

1.1 Dessa villkor gäller för det Licensierade Materialet (definierat nedan) som licensierats av GV Solyushans LTD ett företag med adressen: Asen Zlatarov 16, Plovdiv 4000, Bulgaria och momsnummer: BG201793517 ( nedan kallad ‘IBANCOM’) till kunden med namnet (nedan kallad “Kunden”) på det tillämpliga IBANCOM Prenumerationsorderformuläret eller något separat avtal som kan existera mellan IBANCOM och sådan Kund ( tillsammans med dessa villkor, “Ordern”) för tillhandahållandet av IBANCOMs hysta sökverktyg som valts av Kunden och specificerats i Ordern ("Produkterna") och användandet av uppgifterna, information och redaktionellt innehåll och någon mjukvara (tillsammans ‘Licensierat Material’) inkluderat i Produkterna.

1.2 Produkterna inkluderade på orderformuläret kan tillhandahållas av IBANCOMs dotterbolag. Licensierat Material som innefattas av sådana Produkter tillhandahålls av IBANCOM enligt licens från IBANCOM. Kunden samtycker att IBANCOM skall ha rätt att genomdriva dessa villkor avseende sådant Licensierat Material som om det vore en part av Ordern.

1.3 Ordern skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales and Kunden samtycker till den icke-exklusiva jurisdiktionen av de Engelska domstolarna.

2. Åtkomst av Produkten

2.1 Kunden kommer att följa alla instruktioner som berör säkerheten av Produkterna som utges av IBANCOM. Ett speciellt valt användarnamn och lösenord kommer att utges av IBANCOM till Kunden eller namngivna anställda hos Kunden vilka är bemyndigade att ha åtkomst av och använda Produkterna (‘‘Bemyndigade Användare') för det end användandet av Kunden eller Bemyndigade Användare för att ha tillgång till Produkterna och det Licensierade Materialet. Användarnam är unika för namngivna individuella Bemyndigade Användare och får inte delas ut eller överföras. IBANCOM kan komma att ändra användarnamn och/eller lösenord då och då enligt sina normala säkerhetsprocedurer och skall informera Kunden i enlighet därmed.

2.2 Kunden skall snarast avisera IBANCOM om den blir medveten om eller misstänker någon obehörig person har fått tag på ett lösenord. IBANCOM kommer att ändra lösenord och informera Kunden i enlighet därmed. Där Kundern aviserar IBANCOM per telefon skall sådan avisering skriftligen bekräftas av Kunden inom 48 (förtioåtta) timmar.

3. Licens

3.1 IBANCOM beviljar Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för Kunden och dess Bemyndigade Användare att komma åt och använda Produkterna och det Licensierade Materialet för sitt interna affärsbruk enbart med förbehåll för och i enlighet med dessa villkor, och av denna anledning för att: (a) söka, hämta data och visa data åtkommen genom det Licensierade Materialet (“Licensierad Data”) på skärm primärt för en persons exklusiva användning;

(b) göra ett begränsat antal utskrifter av objekt som är inkluderade i Licensierad Data med användning av utskriftskommandona som innefattas i Produkten; 
(c) ladda ner och lagra i maskinläsbart format en enskild kopia av icke väsentliga delar av Licensierad Data; and
(d) ladda ner och lagra en enskild kopia av relevant Licensierad Data för Kunderns gransknings och rättsligt föreskrivna ändamål men inte för något annat ändamål.

3.2 Kunden medger härmed att upphovsrätten, databasrätten och alla andra immateriella rättigheter ingående i eller avseende Licensierat Material och alla kompileringar av detta och i dokumentationen som tillhandahållits av IBANCOM enligt Produkterna (“Dokumentation”) är och skall förbli IBANCOMs eller (enligt vad som är tillämpligt) deras tredje parts licensgivares enskilda egendom. Förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt detta avtal får ingen del av det Licensierade Materialet eller Dokumentationen reproduceras i någon for eller på något sätt och får inte användas för att förbereda eller kompilera kataloger, databaser, e-postlistor eller andra härledda verk utan den i förväg givna skriftliga tillåtelsen från IBANCOM.

3.3 Kunden får inte använda automatiska applikationer eller mjukvara för åtkomst, sökning eller nerladdning av Licensierat Material.

3.4 Kunden skall inte använda eller tillåta användning av Produkterna eller LIcensierat Material utom för ändamålet av dess normala affärsaktiviteter och skall inte tillåta någon annan än dess Bemyndigade Användare att använda eller ha åtkomsttill Produkterna, Licensierat Material eller någon del därav.

3.5 Kunden får inte:

(a) göra flera utskrifter eller kopior av Licensierad Data för distribution till någon annan part än Bemyndigade Användare (“Obehöriga Personer”);
(b) sälja vidare eller återdistribuera Produkterna eller någon dela av dt Licensierade Materialet till andra;
(c) göra Produkten eller något Licensierat Material tillgängligt för Obehöriga Personer på ett lokalt nätverk, ett fjärrnät eller på något intranet eller extranet; 
(d) sammanfatta, ladda ner, lagra, reproducera, överföra, visa, kopiera eller använda Licensierat Material annat än vad som är tillåtet ovan;
(e) ta bort något upphovsrätts eller annat meddelande om äganderätt som finns eller ingår i Licensierat Material;
(f) använda eller tillåta användning av mjukvaran som är inkluderad i Produkten (‘Licensierad Mjukvara’) på annat sätt än som en del av Produkterna; or
(g) modifiera, baklängeskonstruera eller dekompilera Licensierad Mjukvara.

3.6 IBAN Widgets-villkor

Licensbegränsningar. Du får inte:
(b) ta ut en avgift för användningen av en Widget utan vår skriftliga tillåtelse;
(c) baklängeskonstruera, modifiera eller förändra Widget;
(d) modifiera, dölja eller samverka med visandet av något Innehåll eller Märken som visas av Widget;
(e) visa Widget på ett sätt som inte gör det möjligt att framgångsrikt länka till, omdirigera till eller leverera Innehållet;
(f) sätta in någon mellanliggande sida, sinsert any intermediate page, startsida eller annat innehåll mellan Widget och Innehåll;
(g) visa Widget på någon annan hemsida som nedvärderar www.iban.se eller dess produkter eller tjänster, kränker några av IBANCOMs äganderätter eller andra rättigheter, bryter mot någon applicerbar lag, eller är hotande, vulgär eller på annat sätt olämplig enligt vår åsikt, efter eget gottfinnande;

4. Ändringar av Produkten

4.1 IBANCOM förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Produkterna eller delar av dem eller att dra tillbaka någon del eller några delar därav eller att ändra åtkomstlighetstiden för Produkterna och driftsreglerna som berör detta och speciellt:

(a) att ändra ordinarie arbetstid och identifieringsproceduren för användare under föritsättning att IBANCOM inte ska ändra ordinarie arbetstid förutom i nödfall utan att först ge minst 14 (fjorton) dagars varsel till Kunden; 
(b) att lägga till, ändra, radera eller på annat sätt förändra all eler delar av Licensierad Data; 
(c) att dra tillbaka Produkter från något särskilt nätverk genom vilket de är tillgängliga från och till eller att göra Produkterna tillgängliga genom ytterligare eller alternativa nätverk.

4.2 Om, genom fel eller försummelse från IBANCOM (vilket inte skall inkludera några omständigheter bortom IBANCOMs rimliga kontroll), någon Produkt suspenderas eller avbryts eller är på annat sätt tillfälligtvis oåtkomlig eller ett fel dyker upp i Produkten vilket hindrar Kunden från att effektivt kunna komma åt Licensierad Data under normal arbetstid kommer IBANCOM att vidta alla nödvändiga åtgärder för att korrigera felet så snart som praktiskt möjligt men skall inte vara ansvarig för någon som helst förlust eller skada som åsamkas Kunden som resultat av detta.

5. Inga garantier

5.1 Så långt det är möjligt enligt lag ger IBANCOM ingen uttrycklig garanti eller utfästelse avseende Produkterna eller Licensierat Material och utesluter alla underförstådda garantier inklusive men inte begränsat till någon underföstådd garanti att informationen som finns i Licensierad Data är korrekt eller uppdaterad eller att den är lämplig för något speciellt ändamål. Alla uttryckliga eller underförstådda villkor, garantier och utfästelser vad beträffar drift eller leverans av Produkten är härmed uttryckligen uteslutna.

6. Licensavgift

6.1 Kunden kommer att betala avgiften som ska betalas till IBANCOM enligt vad som anges i Ordern eller som på annat sätt kommunicerats till Kunden av IBANCOM, tillsammans med tillämplig mervärdesskatt eller annan försäljningsskatt, på det sätt som anges i Avtalet eller Orderformuläret. IBANCOM kan utdöma och inhämta förseningsavgifter på förfallna fakturor på upp til en och en halv procent per månad eller det högsta belopp som lagen tillåter, beroende på vilket som är lägst.

6.2 Tillgängliga sökningar och serviceplaner.

(a) Produkterna som tillhandahålls av IBANCOM inkluderar ett fördefinierat antal tillgängliga sökningar.
(b) Kunden kan använda de tillgängliga sökningarna på sitt konto under en 12 månaders period från inköpsdatum.
(c) Om Kunden inte förnyar sin plan innan utgångsdatum kommer alla kvarvarande sökningar på Kundens konto att förloras.
(d) Kunden kan köpa ytterligare sökningar till sitt konto. Kvarvarande sökningar från tidigare inköp kommer att bevaras om nuvarande inköp är för en plan med samma eller ett högre antal sökningar jämfört med nuvarande plan.

7. Ansvarsbegränsning; Skadeersättning

7.1 IBANCOMs och deras licensgivares fullständiga sammanlagda ansvar mot Kunden för någon direkt förlust som uppstår på grund av användandet av någon Produkt av Kunden eller dess Bemyndigade Användare är begränsat till ett belopp likvärdigt med det sammanlagda beloppet som Kunden betalat till IBANCOM för användning av Produkten under en 12 månaders period innan dess förlusten uppstod.

7.2 Varken IBANCOM eller dess licensgivare SKALL VARA ANSVARIGA MOT Kunden ENLIGT DENNA ORDER ELLER I SAMBAND MED LICENSIERAT MATERIAL FÖR NÅGON SOM HELST SÄRSKILD, OAVSIKTLIG, INDIREKT OCH/ELLER FÖLJDSKADA, ÄVEN OM DE HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

7.3 Inget i dessa villkor är avsett att begränsa ansvaret för någon person för dödsfall eller personskada till följd av den personens oaktsamhet, dess anställda eller agenter, förutom i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag.

7.4 Medan de anställda hos och uppdragstagare åt IBANCOM och IBANCOM kan komma att tillåtas att hjälpa Kunden genom en hjälpcentral och stödfunktioner, skall all assistans som ges av sådan anställd eller uppdragstagare enbart vara på Kundens risk och varken IBANCOM eller IBANCOM kommer att vara ansvariga för någon förlust eller skada som åsamkas Kunden från detta.

7.5 Kunden skall hålla IBANCOM och IBANCOM skadeslös gentemot ansvar, förluster, skador, kostnader eller utgifter oavsett orsak som IBANCOM ådragits direkt eller indirekt som ett resultat av något krav eller tillvägagångssätt gjort eller inletts mot IBANCOM av någon tredje part som uppstår från obehörigt användande av Produkterna av Kunden eller dess Bemyndigade Användare.

7.6 IBANCOM kommer att försvara, gottgöra och hålla Licensinnehavaren skadeslös, och efter IBANCOMS val, reglera något ärende oavsett typ eller beskrivning baserat på en tredje parts anspråk på patent, upphovsrätt eller varumärkesintrång gällande mot Licensinnehavare i samband med Licensierat Material (ett ‘Anspråk’), under förutsättning att: (i) Licensierat Material används som föreskrivits av IBANCOM; (ii) IBANCOM ges snabb, skriftlig underrättelse om sådana anspråk; (iii) IBANCOM ges rätten att kontrollera och styra undersökning, försvar och förlikning av varje sådant Anspråk; och (iv) Licensinnehavaren samarbetar på rimligt sätt med IBANCOM, på IBANCOMs bekostnad, i samband med det föregående och inte gör något erkännande eller erbjudande till förlikning utan i förväg givet skriftligt bemyndigande från IBANCOM. Denna gottgörelse sträcker sig inte till någon modifiering av Licensierat Material gjort av Licensinnehavaren där; (i) sådan modifiering är orsaken till Anspråket; eller (ii) Licensinnehavarens användning av Licensierat Material i kombination med någon annan produkt eller resurs som inte tillhandahållits eller auktoriserats av IBANCOM där sådan kombination är orsaken till Anspråket. Skulle Licensierat Material bli, eller enligt IBANCOMs åsikt troligen bli, föremål för ett Anspråk skall Licensinnehavare tillåta IBANCOM, efter Licensgivarens beslut och kostnad, och som Licensinnehavarens enda åtgärd, antingen: (i) att anskaffa för Licensinnehavaren rätten att fortsätta använda Licensierat Material; (ii) att ersätta eller modifiera detsamma så att de inte längre gör intrång; eller (iii) att ge Licensinnehavaren en återbetalning av oanvänd del av avgifterna som betalats av Licensinnehavaren relativt de relevanta Licensierade Materialet.

7.7 Produkterna kan komma att innehålla länkar till externa hemsidor. IBANCOM är inte ansvarig för och har ingen kontroll över innehållet på dessa hemsidor och, så långt det är tillåtet enligt lag, förnekar alla skyldigheter och allt ansvar relativt information tillgänglig på sådana hemsidor eller åtkomliga från Produkterna via hypertextlänkar.

8. Användande av Produkter

8.1 Kunden skall använda Produkterna och Licensierat Material enligt alla lagar och förordningar som gäller för Kunden.

8.2 Det skall vara Kundens ansvar att se till att dess terminaler och annan associerad utrustning är kompatibel med kraven från Produkterna och Kunden skall betala alla relevanta kostnader associerade med sådan hårdvara, utrustning eller andra nätverkskomponenter hos Kunden.

8.3 Kunden skall se till att allakopior av Licensierat Material raders från dess utrustning innan utrustningen bortskaffas.

9. Dataskydd

9.1 Varje part skall efterleva alla dataskydss och integritetsförordningar som är applicerbara för den vad beträffar personligt indetifierbara uppgifter som härrör från en individ (‘personuppgift’) som finns i Licensierat Material. Kunden får inte använda sådan personuppgift annat än enligt vad som uttryckligen tillåts av Produkten eller applicerbar lag.

10. Avslut

10.1 IBANCOM kan komma att avsluta Ordern omedelbart, utan att det påverkar några andra rättigheter som kan vara tillgängliga för dem, om:

(a) Kunden bryter mot klausul 3 ovan; 
(b) Kunden underlåter att göra någon betalning till IBANCOM inom 14 (fjorton) dagar från förfallodagen eller på annat sätt bryter mot Ordern och underlåter att avhjälpa sådant brott inom 14 (fjorton) dagar efter ett skriftligt meddelande från IBANCOM som specificerar brottet och kräver att det ska avhjälpas; eller(c) Kunden vid någon tidpunkt blir insolvent eller bankrutt (eller motsvarande i någon jurisdiktion) eller ingår i något avtal med eller till nytta för dess borgenärer eller föremål för likvidation eller tvångslikvidation (annat än för syftet av en äkta rekonstruktion eller sammanslagning utan insolvens) eller har en likvidator utsedd för alla eller några delar av dess åtagande eller tillgångar upphör eller hotar att upphöra med sina affärer.

10.2 Vid avslut oavsett anledning kommer licenser som beviljats från IBANCOM kommer att upphöra att göra Produkterna tillgängliga för Kunden, alla Kundens skulder till IBANCOM ska omedelbart förfalla och Kunden ska omedelbart returnera all dokumentation avseende Produkterna till IBANCOM. 10.3 IBANCOM skall dessutom vara berättigad att suspendera leverans av Produkter till Kunden om de rimligtvis misstänker att Kunden bryter mot dessa villkor och kan komma att utfärda en rimlig avgift till Kunden för att återställa Produkterna.

11. Generellt

11.1 Kunden får inte överlåta (inklusive i samband med övertagande av en ägarandel överstigande 25 procent (25%)), överföra, inteckna, sälja eller avstå från någon av dess rättigheter, plikter och skyldigheter enligt Ordern till någon tredje part utan i förväg givet skriftligt tillstånd från IBANCOM. All påstådd överlåtelse kommer att vara ogiltig.

11.2 Orderformuläret och dessa villkor åsidosätter eller ersätter alla villkor som härrör från Kunden och alla ´tidigare löften, utfästelser, förståelser, avtal eller arrangemang vare sig muntligen eller skriftligen, uttrycklig eller underförstådd, mellan parterna någon gång avseende leverans av Produkt och ingen ändring eller tillägg skall ha effekt om det inte är skriftligt och undertecknat av en verklig firmatecknare för Kunden och IBANCOM.

11.3 Underlåtenhet av IBANCOM att utöva eller genomdriva någon rättighet, eller givandet av något överseende, fördröjning eller ynnest, skall inte tolkas som ett avstående från dess rättigheter enligt Ordern eller annorstädes.

TREDJE PART DATAVILLKOR GILTIGA FÖR iban.se


1. VocaLink Limited

Clearing-kosinformation för Storbriannien som finns i denna product är erhållen från Extended Industry Sorting Code Directory (EISCD) vilket tillhandahålls av VocaLink Limited.  All äganderätt (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) till EISCD, sorteringskod och sorteringskoddata tillkommer UK Payments Administration Limited, vilka de förfogar över på sina medlemsinstitutioners vägnar.