Avtal om servicenivå (SLA)

Giltigt från 1 maj 2018

Under avtalstiden för detta Serviceavtal (som tillämpligt, "Avtalet"), Täckt tjänst kommer att tillhandahålla en Månatlig Drifttidsandel på minst 99.5% (the “Servicenivåmål” eller “SLO”). Om GWS OOD inte möter SLO, och om Kunden möter sina åtaganden enligt detta SLA, kommer kunden att vara berättigad till att få den Finansiella Krediten beskriven nedan. Detta SLA anger Kundens enda och fulla kompensation för varje underlåtelse av GWS OOD att uppfylla SLO. Text med stora bokstäver som används i detta SLA, men som inte är definierad i detta SLA, har betydelsen som angivits i Avtalet.

Definitioner

Följande definitioner gäller för SLA:
  • "Täckt tjänst” betyder: Den webbaserade betalningsvalideringstjänsten tillhandahållen av Kontrol AG och API slutpunkter som används för åtkomst av valideringstjänsterna.
  • “Driftstopp” Betyder: Förlust av yttre förbindelser beroende på fel på Kontrol AGs system.
  • “Driftstoppsperiod” Betyder en period på en eller fler minuter i följd av Driftstopp. Delar av minuter eller Sporadiskt Driftstopp under en period av mindre än en minut kommer inte att räknas genteemot någon Driftstoppsperiod.
“Finansiell Kredit” betyder följande:

Månatligt Drifttidsandel Procent av den årliga fakturan för respektive berörd Täckt tjänst vilken inte når SLO som skall krediteras gentemot framtida årliga fakturor till Kunden
99.00% - < 99.90% 10%
95.00% - < 99.00% 25%
< 95.00% 50%
  • “Månatligt Drifttidsandel” betyder totala antalet minuter under en månad, minus antalet minuter av Driftstopp orsakad av alla Driftstoppsperioder under en månad, delat med totalt antal minuter i en månad.
Kunden måste begära Finansiell Kredit

För att få någon av de Finansiella Krediterna som beskrivs ovan måste Kunden meddela Kontrol AGs teknikstöd inom trettio dagar från den tidpunkt Kunden får rätt till att erhålla en Finansiell Kredit. Kunden måste också förse Kontrol AG med serverloggfiler som visar fel på grund av förlust av yttre förbindelse och datum och tid då dessa fel förekom. Om Kund inte följer dessa krav kommer kunds rätt till att få Finansiell Kredit att vara förverkad. Om en dispyt uppstår avseende detta SLA kommer Kontrol AG att göra en bedömning i god tro baserat på dess systemloggar, övervakningsrapporter, konfigurationsposter och annan tillgänglig information, vilken Kontrol AG kommer att göra tillgänglig för granskning av Kunden på Kundens begäran.

Maximal Finansiell Kredit

Det sammanlagda antalet Finansiella Krediter som kan ges av Kontrol AG till Kunden för all Driftstoppsperioder som uppstår under en enskild faktureringsmånad kan inte överskrida 50% av beloppet Kunden är skyldig för Täckt tjänst för månaden i fråga. Finansiella Krediter kommer att ske i form av pengakrediter som appliceras mot framtida användning av Tjänsten och som kommer att appliceras inom 60 dagar efter det att Finansiell Kredit begärdes.

Undantag från SLA

SLA gäller inte för någon: (a) funktion betecknad Alfa eller Beta (om inte annat anges i associerad Dokumentation), (b) funktion som exkluderats från SLA (i associerad Dokumentation), eller (c) fel: (i) orsakade av omständigheter utanför Kontrol AGs rimliga kontroll; (ii) som resulterade från Kunds mjukvara eller hårdvara eller tredje parts mjukvra eller hårdvara, eller båda; (iii) som resulterade från missbrus eller annat uppförande som står i strid med Avtalet; eller (iv) som resulterade från kvoter som tillämpas av systemet och/eller listats i Klientarean.